صورت های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/11/10 1396/11/10 گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن دانلود
1396/10/27 1396/10/27 گزارش عملکرد سه ماه و ده روزه منتهی به 30 آذرماه 1396 دانلود
1396/10/27 1396/10/27 صورت های مالی سه ماه و ده روزه منتهی به 30 آذرماه 1396 دانلود
1396/10/10 1396/10/10 گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق