صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/01/05 1398/01/05 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/12/29 دانلود
1397/12/11 1397/12/11 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/10/30 دانلود
1397/12/11 1397/12/11 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/11/30 دانلود
1397/10/26 1397/10/26 صورتهای مالی9 ماهه نماد صنعت و معدن منتهی به1397.09.30 دانلود
1397/10/23 1397/10/23 گزارش عملکرد دوره مالی 9 ماه منتهی به 1397/09/30 دانلود
1397/10/05 1397/10/05 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/09/30 دانلود
1397/09/06 1397/09/06 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/078/30 دانلود
1397/08/28 1397/08/28 گزارش عملکرد نهایی دوره مالی 6ماه منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/08/28 1397/08/28 صورت های مالی حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 31شهریور 1396 دانلود
1397/08/06 1397/08/06 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/07/30 دانلود
1397/07/28 1397/07/28 صورت مالی حسابرسی نشده 6ماهه منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/07/24 1397/07/24 گزارش عملکرد دوره مالی 6ماه منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/07/12 1397/07/12 زارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن منتهی به شهریور ماه 1397 دانلود
1397/06/10 1397/06/10 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/05/31 دانلود
1397/05/10 1397/05/10 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/04/31 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 گزارش عملکرد حسابرسی نشده 3 ماه منتهی به 31 خرداد 1397 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 صورت های مالی حسابرسی نشده 3 ماه منتهی به 31 خرداد 1397 دانلود
1397/04/10 1397/04/10 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/03/31 دانلود
1397/03/08 1397/03/08 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/02/31 دانلود
1397/03/01 1397/03/01 گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی 6 ماه و 10 روزه منتهی به 29 اسفند 1396 دانلود
1397/03/01 1397/03/01 صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی 6 ماه و 10 روزه منتهی به 29 اسفند 1396 دانلود
1397/02/10 1397/02/10 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/01/31 دانلود
1397/02/03 1397/02/03 گزارش عملکرد دوره مالی 6ماه و 10 روزه منتهی به 1396/12/29 دانلود
1397/02/03 1397/02/03 صورت مالی حسابرسی نشده 6ماه و 10 روزه منتهی به 1396/12/29 دانلود
1397/01/08 1397/01/08 گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن منتهی به اسفند ماه 1396 دانلود
1396/12/08 1396/12/08 گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن منتهی به بهمن ماه 1396 دانلود
1396/11/10 1396/11/10 گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن دانلود
1396/10/27 1396/10/27 گزارش عملکرد سه ماه و ده روزه منتهی به 30 آذرماه 1396 دانلود
1396/10/27 1396/10/27 صورت های مالی سه ماه و ده روزه منتهی به 30 آذرماه 1396 دانلود
1396/10/10 1396/10/10 گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن دانلود