ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 32,110 33.11 31,626 34.35 35,697 39.43 37,464 42.06
اوراق 58,252 60.08 58,386 63.42 53,005 58.55 50,278 56.45
وجه نقد 5,599 5.77 241 0.26 119 0.13 6 0
سایر دارایی ها 1,084 1.11 2,096 2.27 2,560 2.82 1,312 1.47
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 29,564 30.49 23,469 25.49 11,754 12.98 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد