ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 34,602 35.36 43,106 43.76 50,512 46.89 48,324 45.69
اوراق 57,313 58.58 52,817 53.62 54,599 50.68 54,222 51.26
وجه نقد 4,979 5.08 1,595 1.61 2,030 1.88 2,072 1.95
سایر دارایی ها 1,012 1.03 1,267 1.28 575 0.53 1,144 1.08
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 24,166 24.7 2,263 2.29 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد