ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 39,751 38.58 60,328 48.94 79,918 55.37 119,179 64.64
اوراق 57,153 55.47 56,331 45.7 58,204 40.32 54,451 29.53
وجه نقد 5,274 5.11 6,116 4.96 5,427 3.76 10,081 5.46
سایر دارایی ها 958 0.93 777 0.63 1,398 0.96 1,274 0.69
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 47,133 45.75 96,088 77.95 184,891 128.1 119,179 64.64
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد