ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 67,281 52.6 194,115 79.95 216,490 77.61 155,293 67.01
اوراق 52,733 41.23 31,967 13.16 23,967 8.59 32,891 14.19
وجه نقد 5,180 4.05 4,562 1.87 8,340 2.99 19,511 8.41
سایر دارایی ها 4,557 3.56 21,454 8.83 51,046 18.3 50,777 21.91
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 71,988 56.28 186,484 76.8 195,587 70.12 77,646 33.5
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد