مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 دعوتنامه حضور در مجمع 1397/11/23 صندوق اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن دریافت خبر 1397/11/14
2 دعوتنامه حضور در مجمع مورخ1397/10/29 صندوق اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن دریافت خبر 1397/11/09
3 تعیین امضاهای مجاز صندوق دریافت خبر 1397/11/06
4 اعلام بلامانع بودن ثبت صورت جلسه 1397/09/26 تصویب صورتهای مالی و... دریافت خبر 1397/11/06
5 تمدید مدت فعالیت صندوق کوثر تا1397/10/10 دریافت خبر 1397/09/05
6 صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق اختصاصی بازارگردانی نمادصنعت و معدن مورخ 1397/03/28 دریافت خبر 1397/04/26
7 آگهی روزنامه کثیر الانتشار صورت جلسه مورخ1397/03/28 صندوق اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن دریافت خبر 1397/04/25
8 صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق اختصاصی بازارگردانی نمادصنعت و معدن دریافت خبر 1397/04/23
9 صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن و حدود اختیار آنها دریافت خبر 1397/03/22
10 صورت جلسه مجمع تاسیس صندوق اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن دریافت خبر 1396/11/30