ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/30 48,324 45.69 % 54,222 51.27 % 0 0 % 2,072 1.96 % 1,144 1.08 % 0 0 %
2 1397/07/29 47,837 45.66 % 54,192 51.72 % 0 0 % 1,156 1.1 % 1,586 1.51 % 0 0 %
3 1397/07/28 46,417 45.18 % 54,238 52.79 % 0 0 % 15 0.01 % 2,071 2.02 % 0 0 %
4 1397/07/27 45,163 44.99 % 54,051 53.84 % 0 0 % 15 0.02 % 1,155 1.15 % 0 0 %
5 1397/07/26 45,163 44.99 % 54,046 53.84 % 0 0 % 15 0.02 % 1,156 1.15 % 0 0 %
6 1397/07/25 45,163 44.99 % 54,042 53.84 % 0 0 % 15 0.02 % 1,156 1.15 % 0 0 %
7 1397/07/24 46,668 45.82 % 53,851 52.87 % 0 0 % 15 0.01 % 1,327 1.3 % 0 0 %
8 1397/07/23 46,239 45.77 % 53,880 53.34 % 0 0 % 15 0.02 % 886 0.88 % 0 0 %
9 1397/07/22 45,265 45.63 % 53,814 54.24 % 0 0 % 15 0.02 % 112 0.11 % 0 0 %
10 1397/07/21 47,458 45.85 % 56,011 54.12 % 0 0 % 15 0.01 % 17 0.02 % 0 0 %