ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/27 37,464 42.07 % 50,278 56.45 % 6 0.01 % 1,312 1.47 % 0 0 %
2 1397/05/26 37,464 42.22 % 49,920 56.26 % 6 0.01 % 1,333 1.5 % 0 0 %
3 1397/05/25 37,464 42.23 % 49,916 56.26 % 6 0.01 % 1,334 1.5 % 0 0 %
4 1397/05/24 37,464 42.23 % 49,911 56.26 % 6 0.01 % 1,335 1.5 % 0 0 %
5 1397/05/23 37,548 42.07 % 49,887 55.89 % 1,776 1.99 % 45 0.05 % 0 0 %
6 1397/05/22 37,232 41.86 % 49,898 56.1 % 3 0 % 3,592 4.04 % 0 0 %
7 1397/05/21 37,253 41.44 % 50,814 56.53 % 3 0 % 3,593 4 % 0 0 %
8 1397/05/20 36,946 41.27 % 50,759 56.7 % 3 0 % 3,593 4.01 % 0 0 %
9 1397/05/19 37,154 40.76 % 52,165 57.23 % 3 0 % 3,594 3.94 % 0 0 %
10 1397/05/18 37,154 40.77 % 52,161 57.23 % 3 0 % 3,594 3.94 % 0 0 %