ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/10/25 119,179 64.64 % 54,451 29.53 % 0 0 % 10,081 5.47 % 657 0.69 % 119,179 64.64 %
2 1397/10/24 117,410 65.3 % 58,446 32.51 % 0 0 % 3,281 1.83 % 656 0.71 % 117,410 65.3 %
3 1397/10/23 112,999 64.44 % 58,419 33.31 % 0 0 % 3,281 1.87 % 656 0.73 % 112,999 64.44 %
4 1397/10/22 104,532 62.63 % 58,423 35.01 % 0 0 % 3,281 1.97 % 655 0.76 % 104,532 62.63 %
5 1397/10/21 104,991 61.42 % 58,419 34.18 % 0 0 % 6,868 4.02 % 654 0.74 % 104,991 61.42 %
6 1397/10/20 104,991 61.42 % 58,414 34.17 % 0 0 % 6,868 4.02 % 653 0.74 % 104,991 61.42 %
7 1397/10/19 104,991 61.43 % 58,409 34.17 % 0 0 % 6,868 4.02 % 652 0.74 % 104,991 61.43 %
8 1397/10/18 105,213 60.07 % 58,411 33.35 % 0 0 % 10,868 6.21 % 650 0.72 % 47,152 26.92 %
9 1397/10/17 100,346 62.64 % 58,340 36.42 % 0 0 % 868 0.54 % 650 0.79 % 2,627,641 1640.16 %
10 1397/10/16 97,198 54.75 % 58,298 32.84 % 0 0 % 21,373 12.04 % 650 0.71 % 405,496 228.42 %