ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/01/30 232,940 67.01 % 49,337 14.19 % 0 0 % 29,266 8.42 % 36,072 18.07 % 232,940 67.01 %
2 1398/01/29 232,940 67.01 % 49,333 14.19 % 0 0 % 29,266 8.42 % 36,055 18.06 % 232,940 67.01 %
3 1398/01/28 234,843 67.51 % 49,328 14.18 % 0 0 % 29,266 8.41 % 34,401 17.03 % 234,843 67.51 %
4 1398/01/27 236,600 67.67 % 20,616 5.9 % 0 0 % 29,267 8.37 % 63,138 25.16 % 236,600 67.67 %
5 1398/01/26 239,611 67.94 % 20,675 5.86 % 0 0 % 27,261 7.73 % 65,128 25.5 % 239,611 67.94 %
6 1398/01/25 265,396 78.03 % 20,673 6.08 % 0 0 % 27,261 8.01 % 26,802 15.18 % 265,396 78.03 %
7 1398/01/24 260,246 78.13 % 20,676 6.21 % 0 0 % 27,261 8.18 % 24,904 14.93 % 260,246 78.13 %
8 1398/01/23 261,130 77.91 % 20,667 6.17 % 0 0 % 20,371 6.08 % 32,985 17.25 % 261,130 77.91 %
9 1398/01/22 261,130 77.92 % 20,662 6.17 % 0 0 % 20,371 6.08 % 32,969 17.24 % 261,130 77.92 %
10 1398/01/21 261,130 77.92 % 20,658 6.16 % 0 0 % 20,371 6.08 % 32,953 17.24 % 261,130 77.92 %