ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/29 30,351 32.72 % 60,128 64.82 % 286 0.31 % 1,993 2.15 % 30,351 32.72 %
2 1397/03/28 29,750 32.22 % 60,443 65.47 % 286 0.31 % 1,846 2 % 29,750 32.22 %
3 1397/03/27 28,872 31.01 % 62,086 66.69 % 286 0.31 % 1,845 1.98 % 28,872 31.01 %
4 1397/03/26 28,374 30.61 % 62,186 67.09 % 286 0.31 % 1,845 1.99 % 28,374 30.61 %
5 1397/03/25 28,374 30.61 % 62,181 67.09 % 286 0.31 % 1,845 1.99 % 28,374 30.61 %
6 1397/03/24 28,374 30.61 % 62,176 67.09 % 286 0.31 % 1,844 1.99 % 28,374 30.61 %
7 1397/03/23 28,374 30.62 % 62,171 67.08 % 286 0.31 % 1,844 1.99 % 28,374 30.62 %
8 1397/03/22 27,921 30.3 % 62,110 67.39 % 286 0.31 % 1,843 2 % 27,921 30.3 %
9 1397/03/21 27,978 30.22 % 62,464 67.48 % 286 0.31 % 1,843 1.99 % 27,978 30.22 %
10 1397/03/20 27,692 29.96 % 62,623 67.74 % 286 0.31 % 1,842 1.99 % 27,692 29.96 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق