ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/27 31,767 33.92 % 55,831 59.61 % 5,744 6.13 % 321 0.34 % 31,767 33.92 %
2 1396/12/26 32,023 34.26 % 55,562 59.44 % 5,553 5.94 % 338 0.36 % 32,023 34.26 %
3 1396/12/25 32,106 34.42 % 55,293 59.27 % 5,553 5.95 % 337 0.36 % 32,106 34.42 %
4 1396/12/24 32,106 34.42 % 55,289 59.27 % 5,553 5.95 % 336 0.36 % 32,106 34.42 %
5 1396/12/23 32,106 34.42 % 55,284 59.27 % 5,553 5.95 % 335 0.36 % 32,106 34.42 %
6 1396/12/22 32,204 34.48 % 55,298 59.21 % 5,553 5.95 % 334 0.36 % 32,204 34.48 %
7 1396/12/21 32,620 34.66 % 55,611 59.09 % 5,553 5.9 % 333 0.35 % 32,620 34.66 %
8 1396/12/20 32,665 34.58 % 55,901 59.18 % 5,553 5.88 % 332 0.35 % 32,665 34.58 %
9 1396/12/19 32,730 34.4 % 56,534 59.42 % 5,553 5.84 % 331 0.35 % 32,730 34.4 %
10 1396/12/18 32,312 34.07 % 56,639 59.72 % 5,553 5.86 % 330 0.35 % 32,312 34.07 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi