ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 33,128 34.18 36,808 39.29 42,022 43.17 47,089 45.19
اوراق 57,560 59.39 54,430 58.11 52,004 53.42 53,668 51.5
وجه نقد 5,251 5.41 1,038 1.1 2,660 2.73 2,149 2.06
سایر دارایی ها 1,054 1.08 1,676 1.79 644 0.66 1,291 1.23
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 26,390 27.23 12,656 13.51 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد