ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 33,783 32.75 33,836 33.11 32,924 33.47 31,659 33.49
اوراق 56,468 54.74 61,359 60.04 59,646 60.63 57,155 60.46
وجه نقد 12,610 12.22 6,726 6.58 5,491 5.58 5,512 5.83
سایر دارایی ها 278 0.27 263 0.25 307 0.31 205 0.21
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 33,795 32.76 33,851 33.12 32,967 33.51 31,659 33.49
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق