ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 31,687 32.41 29,161 31.3 31,238 33.37 30,998 33.86
اوراق 58,885 60.22 61,668 66.19 60,185 64.3 58,765 64.2
وجه نقد 6,293 6.43 490 0.52 282 0.3 99 0.1
سایر دارایی ها 902 0.92 1,834 1.96 1,882 2.01 1,666 1.82
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 31,693 32.41 29,161 31.3 31,238 33.37 30,998 33.86
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد