اطلاعات کلي صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

 

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن با شماره 42716 در تاریخ 29/06/1396 نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. اساسنامه و امیدنامة این صندوق در تاریخ 1395/12/24به تصویب مجمع صندوق رسیده و در تاریخ ...................... با شماره 11534 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت‌شده است. نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزله تائید مزایا، تضمین سودآوری، کامل و صحیح بودن اطلاعات مندرج در امیدنامه یا توصیه و سفارش سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه‌گذاری در صندوق نیست.

این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه‌ای از سهام اعلام‌شده در این امیدنامه در بورس تهران/ فرابورس ایران تأسیس شده‌است. بنابراین این صندوق به غیر از سهام و حق تقدم خرید سهام موضوع بازارگردانی، در سایر سهام و حق تقدم خرید سهام، سرمایه‌گذاری نمی‌کند؛ و تنها در راستای اجرای تعهدات و مدیریت نقدینگی دارایی‌های خود به‌ منظور اجرای صحیح تعهدات بازارگردانی، در سپرده‌های بانکی و سایر اوراق با مشخصات بند 2-2-3- این امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌کند.

توسعۀ صندوق از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی جدید برای مؤسسان و یا سایر سرمایه‌گذارانی است که مدیر صندوق از طریق مذاکره یا سایر طرق و شرایط تعیین شده توسط مجمع، جذب می‌نماید. علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این صندوق با توجه به حدود سرمایه‌گذاری مشخص‌شده برای سرمایه‌گذاران توسط مجمع صندوق، در چارچوب اساسنامه و امیدنامه، تقاضای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را به مدیر ارائه مي‌نمایند. نحوة خرید واحدهای سرمایه‌گذاری در رویۀ  صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که در تارنمای صندوق منتشر شده است، توضیح داده شده است.