فهرستي از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

رديف عنوان هزينهها شرح نحوه محاسبه هزينه
1 هزينه هاي تاسيس2 معادل 50 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
2 هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 5 ميليون ريال براي برگزاري مجامع در طول يکسال مالي با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
3 کارمزد مدير سالانه دو درصد از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پانزده در هزار از ارش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق
4 کارمزد متولي سالانه 0.02درصد از متوسط روزان? ارزش خالص داراييهاي صندوق به طوري که حداقل 50 و حداکثر 100 میلیون ریال خواهد بود.
5 کارمزد ضامن نقدشوندگي -------
6 کارمزد ضامن سودآوري ------
7 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 80 ميليون ريال به ازاي هر سال مالي
8 حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق معادل 0.03 درصد ارزش خالص دارائيهاي صندوق در آغاز دوره اوليه تصفيه مي باشد
9 حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... معادل مبلغ تعيين شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براينکه عضويت در اين کانونها طبق مقررات اجباري باشد يا عضويت به تصويب مجمع صندوق برسد.
10 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها : هزينه دسترسي به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتيباني آنها سالانه تا سقف 200 ميليون ريال با ارايه مدارک مثبته و با تصويب مجمع صندوق

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ريال براي صدور هر گواهي سرمايه گذاري (در صورتيکه صدور گواهي سرمايه گذاري براي باقيمانده واحدهاي سرمايه گذاري ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمايه گذار تعلق نمي گيرد ) مدير
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ريال براي ابطال هر گواهي سرمايه گذاري 
مدير