اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 190,128
تعداد واحدهای باقی مانده: 809,872
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 190,529,085,869
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,009,412
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,002,110
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,001,595
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : بهاره حیدری مقدم
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/08/10
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/30 1,009,412 1,002,110 515- 1 190,128 0 0 190,128 190,529,085,869
  2 1397/11/29 1,008,119 1,000,829 1,389- 0 190,127 0 0 190,127 190,284,532,836
  3 1397/11/28 1,011,922 1,004,601 1,389- 0 190,127 0 0 190,127 191,001,744,101
  4 1397/11/27 1,041,545 1,033,989 1,389- 0 190,127 0 0 190,127 196,589,220,671
  5 1397/11/26 1,048,502 1,040,890 1,389- 0 190,127 0 0 190,127 197,901,298,687
  6 1397/11/25 1,048,540 1,040,928 1,389- 0 190,127 0 0 190,127 197,908,472,179
  7 1397/11/24 1,048,575 1,040,963 1,388- 0 190,127 0 0 190,127 197,915,227,550
  8 1397/11/23 1,038,082 1,030,552 1,389- 0 190,127 0 0 190,127 195,935,682,725
  9 1397/11/22 1,049,372 1,041,766 1,389- 0 190,127 0 0 190,127 198,067,774,925
  10 1397/11/21 1,049,408 1,041,801 1,388- 0 190,127 0 0 190,127 198,074,538,491
  11 1397/11/20 1,061,532 1,053,891 1,389- 0 190,127 0 0 190,127 200,373,135,419
  12 1397/11/19 1,061,567 1,053,927 1,389- 0 190,127 0 0 190,127 200,379,959,483
  13 1397/11/18 1,061,603 1,053,963 1,389- 0 190,127 0 0 190,127 200,386,788,381
  14 1397/11/17 1,061,639 1,053,999 1,389- 0 190,127 0 0 190,127 200,393,622,115
  15 1397/11/16 1,080,669 1,072,878 1,389- 0 190,127 0 0 190,127 203,983,000,905
  16 1397/11/15 1,083,952 1,076,134 1,388- 0 190,127 0 0 190,127 204,602,209,972
  17 1397/11/14 1,070,865 1,063,150 3,120- 0 190,127 0 0 190,127 202,133,441,124
  18 1397/11/13 1,072,328 1,064,630 3,059- 0 190,127 0 0 190,127 202,414,835,977
  19 1397/11/12 1,074,977 1,067,293 3,040- 0 190,127 0 0 190,127 202,921,254,572
  20 1397/11/11 1,075,013 1,067,329 3,040- 0 190,127 0 0 190,127 202,928,066,819