اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,126
تعداد واحدهای باقی مانده: 899,874
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 91,911,998,201
قیمت صدور هر واحد (ریال): 921,247
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 917,963
قیمت آماری هر واحد (ریال): 914,962
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/08/10
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/29 921,247 917,963 3,001- 0 100,126 0 0 100,126 91,911,998,201
  2 1397/03/28 912,977 909,737 3,001- 0 100,126 0 0 100,126 91,088,336,519
  3 1397/03/27 900,880 897,686 3,002- 0 100,126 0 0 100,126 89,881,697,834
  4 1397/03/26 891,733 888,577 3,002- 0 100,126 0 0 100,126 88,969,657,777
  5 1397/03/25 891,706 888,550 3,001- 0 100,126 0 0 100,126 88,966,990,248
  6 1397/03/24 891,680 888,524 3,002- 0 100,126 0 0 100,126 88,964,328,151
  7 1397/03/23 891,653 888,497 3,001- 0 100,126 0 0 100,126 88,961,671,484
  8 1397/03/22 888,106 884,987 4,308- 0 100,126 0 0 100,126 88,610,222,180
  9 1397/03/21 892,234 889,105 4,308- 0 100,126 0 0 100,126 89,022,545,885
  10 1397/03/20 894,382 891,274 4,308- 0 100,126 0 0 100,126 89,239,658,959
  11 1397/03/19 895,553 892,444 4,308- 0 100,126 0 0 100,126 89,356,835,911
  12 1397/03/18 897,437 894,355 4,308- 0 100,126 0 0 100,126 89,548,200,376
  13 1397/03/17 897,410 894,328 4,308- 0 100,126 0 0 100,126 89,545,524,001
  14 1397/03/16 897,384 894,302 4,308- 0 100,126 0 0 100,126 89,542,853,042
  15 1397/03/15 897,357 894,275 4,308- 0 100,126 0 0 100,126 89,540,187,493
  16 1397/03/14 897,331 894,249 4,308- 0 100,126 0 0 100,126 89,537,527,356
  17 1397/03/13 897,304 894,222 4,308- 0 100,126 0 0 100,126 89,534,872,628
  18 1397/03/12 898,853 895,822 4,308- 0 100,126 0 0 100,126 89,695,074,401
  19 1397/03/11 899,181 896,139 4,308- 0 100,126 0 0 100,126 89,726,796,664
  20 1397/03/10 899,154 896,112 4,308- 0 100,126 0 0 100,126 89,724,131,661
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق