اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,126
تعداد واحدهای باقی مانده: 899,874
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 104,899,970,659
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,052,316
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,047,680
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,040,903
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/08/10
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/30 1,052,316 1,047,680 6,777- 0 100,126 0 0 100,126 104,899,970,659
  2 1397/07/29 1,042,404 1,037,807 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 103,911,478,378
  3 1397/07/28 1,022,061 1,017,577 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 101,885,926,987
  4 1397/07/27 998,441 994,060 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 99,531,258,814
  5 1397/07/26 998,437 994,055 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 99,530,796,827
  6 1397/07/25 998,432 994,051 6,777- 0 100,126 0 0 100,126 99,530,339,062
  7 1397/07/24 1,013,419 1,008,920 6,777- 0 100,126 0 0 100,126 101,019,107,134
  8 1397/07/23 1,005,026 1,000,561 6,777- 0 100,126 0 0 100,126 100,182,166,465
  9 1397/07/22 986,852 982,465 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 98,370,316,302
  10 1397/07/21 1,006,001 1,001,407 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 100,266,896,758
  11 1397/07/20 1,029,932 1,025,222 6,777- 0 100,126 0 0 100,126 102,651,363,852
  12 1397/07/19 1,029,929 1,025,220 6,777- 0 100,126 0 0 100,126 102,651,154,230
  13 1397/07/18 1,029,927 1,025,218 6,777- 0 100,126 0 0 100,126 102,650,948,830
  14 1397/07/17 1,052,311 1,047,483 6,777- 0 100,126 0 0 100,126 104,880,244,597
  15 1397/07/16 1,057,533 1,052,707 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 105,403,364,024
  16 1397/07/15 1,080,474 1,075,506 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 107,686,130,353
  17 1397/07/14 1,093,290 1,088,280 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 108,965,128,460
  18 1397/07/13 1,106,297 1,101,256 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 110,264,369,700
  19 1397/07/12 1,106,287 1,101,246 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 110,263,368,711
  20 1397/07/11 1,106,277 1,101,236 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 110,262,372,479