صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۳۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۲۷۱۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۲۷,۱۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۷۲,۸۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۲۰,۳۱۷,۳۰۹,۳۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۱۴۳,۵۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۱۲۵,۲۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۱۲۵,۲۲۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۸/۱۰
نوع صندوق
بازارگردانی اختصاصی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۲,۱۴۳,۵۳۴ ۲,۱۲۵,۲۲۶ ۰ ۰ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۱۲۰,۳۱۷,۳۰۹,۳۹۲
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۲,۱۴۳,۶۶۳ ۲,۱۲۵,۳۵۵ ۰ ۰ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۱۲۰,۳۸۵,۰۳۷,۸۷۶
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۲,۱۵۷,۷۷۲ ۲,۱۳۹,۲۷۸ ۰ ۰ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۱۲۷,۷۲۴,۷۶۰,۴۸۸
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۲,۱۹۱,۹۸۸ ۲,۱۷۳,۳۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۱۴۵,۶۵۹,۵۱۴,۴۷۳
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۲,۱۶۱,۲۲۹ ۲,۱۴۲,۸۰۸ ۰ ۰ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۱۲۹,۵۸۵,۵۱۰,۵۹۶
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۲,۱۶۱,۳۵۸ ۲,۱۴۲,۹۳۷ ۰ ۰ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۱۲۹,۶۵۳,۶۸۹,۵۰۳
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲,۱۶۱,۴۸۸ ۲,۱۴۳,۰۶۷ ۰ ۱۷,۱۱۶ ۱,۰۵۴,۳۰۴ ۰ ۰ ۵۲۷,۱۵۲ ۱,۱۲۹,۷۲۱,۸۷۲,۳۹۱
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۲,۲۱۱,۶۳۶ ۲,۱۹۲,۰۸۰ ۰ ۰ ۱,۰۲۰,۰۷۲ ۰ ۰ ۵۱۰,۰۳۶ ۱,۱۱۸,۰۳۹,۷۷۹,۴۵۴
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۲,۳۰۷,۳۶۸ ۲,۲۸۷,۰۰۵ ۰ ۰ ۱,۰۲۰,۰۷۲ ۰ ۰ ۵۱۰,۰۳۶ ۱,۱۶۶,۴۵۴,۷۶۴,۱۹۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲,۳۰۷,۵۱۱ ۲,۲۸۷,۱۴۸ ۰ ۰ ۱,۰۲۰,۰۷۲ ۰ ۰ ۵۱۰,۰۳۶ ۱,۱۶۶,۵۲۷,۶۹۹,۷۶۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۲,۲۲۵,۴۶۵ ۲,۲۰۵,۶۶۸ ۰ ۰ ۱,۰۲۰,۰۷۲ ۰ ۰ ۵۱۰,۰۳۶ ۱,۱۲۴,۹۶۹,۸۶۸,۷۱۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۲,۱۱۲,۶۲۰ ۲,۰۹۳,۶۵۷ ۰ ۰ ۱,۰۲۰,۰۷۲ ۰ ۰ ۵۱۰,۰۳۶ ۱,۰۶۷,۸۴۰,۵۷۹,۵۱۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۲,۱۱۲,۷۵۳ ۲,۰۹۳,۷۹۰ ۰ ۰ ۱,۰۲۰,۰۷۲ ۰ ۰ ۵۱۰,۰۳۶ ۱,۰۶۷,۹۰۸,۳۳۴,۰۶۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲,۱۱۲,۸۸۶ ۲,۰۹۳,۹۲۳ ۰ ۰ ۱,۰۲۰,۰۷۲ ۰ ۰ ۵۱۰,۰۳۶ ۱,۰۶۷,۹۷۶,۰۹۲,۵۶۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۲,۰۲۳,۱۱۶ ۲,۰۰۴,۸۵۰ ۰ ۰ ۱,۰۲۰,۰۷۲ ۰ ۰ ۵۱۰,۰۳۶ ۱,۰۲۲,۵۴۵,۷۴۵,۰۵۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۲,۰۲۹,۲۶۵ ۲,۰۱۱,۲۸۶ ۰ ۰ ۱,۰۲۰,۰۷۲ ۰ ۰ ۵۱۰,۰۳۶ ۱,۰۲۵,۸۲۸,۱۹۶,۷۳۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۲,۰۷۳,۹۲۱ ۲,۰۵۵,۵۹۷ ۰ ۰ ۱,۰۲۰,۰۷۲ ۰ ۰ ۵۱۰,۰۳۶ ۱,۰۴۸,۴۲۸,۴۴۶,۸۶۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۲,۰۵۹,۱۹۱ ۲,۰۴۰,۹۸۲ ۰ ۰ ۱,۰۲۰,۰۷۲ ۰ ۰ ۵۱۰,۰۳۶ ۱,۰۴۰,۹۷۴,۰۸۵,۷۳۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۲,۰۶۷,۶۹۷ ۲,۰۴۹,۴۸۶ ۰ ۰ ۱,۰۲۰,۰۷۲ ۰ ۰ ۵۱۰,۰۳۶ ۱,۰۴۵,۳۱۱,۵۲۱,۱۲۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۲,۰۶۷,۸۲۴ ۲,۰۴۹,۶۱۳ ۰ ۰ ۱,۰۲۰,۰۷۲ ۰ ۰ ۵۱۰,۰۳۶ ۱,۰۴۵,۳۷۶,۵۶۳,۳۰۶