اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,126
تعداد واحدهای باقی مانده: 899,874
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 88,424,977,199
قیمت صدور هر واحد (ریال): 886,853
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 883,137
قیمت آماری هر واحد (ریال): 891,260
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/08/10
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/27 886,853 883,137 8,123 0 100,126 0 0 100,126 88,424,977,199
  2 1397/05/26 883,515 879,804 8,124 0 100,126 0 0 100,126 88,091,264,341
  3 1397/05/25 883,508 879,797 8,124 0 100,126 0 0 100,126 88,090,577,305
  4 1397/05/24 883,502 879,790 8,124 0 100,126 0 0 100,126 88,089,894,487
  5 1397/05/23 884,359 880,642 8,123 0 100,126 0 0 100,126 88,175,117,247
  6 1397/05/22 881,425 877,732 8,124 0 100,126 0 0 100,126 87,883,814,768
  7 1397/05/21 884,425 880,718 8,123 0 100,126 0 0 100,126 88,182,760,011
  8 1397/05/20 891,463 887,780 8,124 0 100,126 0 0 100,126 88,889,906,946
  9 1397/05/19 894,177 890,458 3,587 0 100,126 0 0 100,126 89,157,967,762
  10 1397/05/18 894,170 890,451 3,588 0 100,126 0 0 100,126 89,157,306,225
  11 1397/05/17 894,164 890,445 3,587 0 100,126 0 0 100,126 89,156,648,908
  12 1397/05/16 896,280 892,542 732- 0 100,126 0 0 100,126 89,366,652,491
  13 1397/05/15 908,152 904,354 4,846- 0 100,126 0 0 100,126 90,549,393,116
  14 1397/05/14 900,615 896,842 7,997- 0 100,126 0 0 100,126 89,797,194,255
  15 1397/05/13 890,731 887,018 8,809- 0 100,126 0 0 100,126 88,813,565,011
  16 1397/05/12 902,655 898,970 8,810- 0 100,126 0 0 100,126 90,010,266,298
  17 1397/05/11 902,649 898,963 8,809- 0 100,126 0 0 100,126 90,009,611,023
  18 1397/05/10 902,642 898,957 8,810- 0 100,126 0 0 100,126 90,008,959,967
  19 1397/05/09 910,949 907,254 11,540- 0 100,126 0 0 100,126 90,839,740,538
  20 1397/05/08 900,624 897,069 12,147- 0 100,126 0 0 100,126 89,819,950,094