اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 261,741
تعداد واحدهای باقی مانده: 738,259
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 412,953,777,609
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,591,038
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,577,719
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,577,719
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : بهاره حیدری مقدم
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/08/10
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/03 1,591,038 1,577,719 0 0 523,482 0 0 261,741 412,953,777,609
  2 1398/03/02 1,591,134 1,577,815 0 0 523,482 0 0 261,741 412,978,993,822
  3 1398/03/01 1,591,230 1,577,912 0 22,865 523,482 0 0 261,741 413,004,211,313
  4 1398/02/31 1,666,758 1,652,435 0 0 477,752 0 0 238,876 394,727,001,768
  5 1398/02/30 1,679,644 1,664,867 2,742- 9,765 477,752 0 0 238,876 397,696,670,289
  6 1398/02/29 1,761,788 1,745,959 2,859- 0 458,222 0 0 229,111 400,018,311,288
  7 1398/02/28 1,786,539 1,770,491 2,858- 0 458,222 0 0 229,111 405,638,921,263
  8 1398/02/27 1,763,982 1,748,901 2,858- 0 458,222 0 0 229,111 400,692,458,853
  9 1398/02/26 1,763,653 1,748,572 2,858- 0 458,222 0 0 229,111 400,617,166,269
  10 1398/02/25 1,763,742 1,748,661 2,858- 0 458,222 0 0 229,111 400,637,480,606
  11 1398/02/24 1,790,212 1,774,877 2,858- 0 458,222 0 0 229,111 406,643,951,415
  12 1398/02/23 1,753,892 1,738,658 2,858- 0 458,222 0 0 229,111 398,345,704,557
  13 1398/02/22 1,681,388 1,666,558 2,858- 0 458,222 0 0 229,111 381,826,706,004
  14 1398/02/21 1,709,304 1,694,311 2,858- 0 458,222 0 0 229,111 388,185,371,269
  15 1398/02/20 1,697,843 1,682,850 2,859- 0 458,222 0 0 229,111 385,559,383,954
  16 1398/02/19 1,697,931 1,682,937 2,859- 0 458,222 0 0 229,111 385,579,343,584
  17 1398/02/18 1,698,018 1,683,024 2,859- 0 458,222 0 0 229,111 385,599,308,690
  18 1398/02/17 1,615,843 1,600,854 2,859- 0 458,222 0 0 229,111 366,773,203,694
  19 1398/02/16 1,699,602 1,684,098 2,859- 0 458,222 0 0 229,111 385,845,301,742
  20 1398/02/15 1,741,226 1,733,501 2,859- 0 458,222 0 0 229,111 397,164,172,061