اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,126
تعداد واحدهای باقی مانده: 899,874
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 92,603,042,323
قیمت صدور هر واحد (ریال): 928,206
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 924,865
قیمت آماری هر واحد (ریال): 924,865
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/08/10
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 928,206 924,865 0 0 100,126 0 0 100,126 92,603,042,323
  2 1396/12/26 926,364 923,007 0 0 100,126 0 0 100,126 92,416,989,481
  3 1396/12/25 924,479 921,119 0 0 100,126 0 0 100,126 92,227,923,404
  4 1396/12/24 924,453 921,093 0 0 100,126 0 0 100,126 92,225,386,878
  5 1396/12/23 924,428 921,068 0 0 100,126 0 0 100,126 92,222,855,389
  6 1396/12/22 925,560 922,192 0 0 100,126 0 0 100,126 92,335,353,286
  7 1396/12/21 932,904 929,498 0 0 100,126 0 0 100,126 93,066,927,207
  8 1396/12/20 936,405 932,992 0 0 100,126 0 0 100,126 93,416,734,923
  9 1396/12/19 943,733 940,304 0 0 100,126 0 0 100,126 94,148,927,540
  10 1396/12/18 940,251 936,854 0 0 100,126 0 0 100,126 93,803,492,931
  11 1396/12/17 940,226 936,830 0 0 100,126 0 0 100,126 93,800,995,451
  12 1396/12/16 940,201 936,805 0 0 100,126 0 0 100,126 93,798,503,029
  13 1396/12/15 944,950 941,552 0 0 100,126 0 0 100,126 94,273,857,711
  14 1396/12/14 943,892 940,476 0 0 100,126 0 0 100,126 94,166,118,583
  15 1396/12/13 943,944 940,540 0 0 100,126 0 0 100,126 94,172,540,768
  16 1396/12/12 945,470 942,064 0 0 100,126 0 0 100,126 94,325,065,344
  17 1396/12/11 942,232 938,888 0 0 100,126 0 0 100,126 94,007,085,965
  18 1396/12/10 942,207 938,863 0 0 100,126 0 0 100,126 94,004,594,876
  19 1396/12/09 942,182 938,838 0 0 100,126 0 0 100,126 94,002,118,465
  20 1396/12/08 943,373 940,018 0 0 100,126 0 0 100,126 94,120,211,461
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi