اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,126
تعداد واحدهای باقی مانده: 899,874
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 100,790,620,264
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,011,077
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,006,638
قیمت آماری هر واحد (ریال): 999,861
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/08/10
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/25 1,011,077 1,006,638 6,777- 0 100,126 0 0 100,126 100,790,620,264
  2 1397/08/24 1,011,070 1,006,630 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 100,789,878,122
  3 1397/08/23 1,011,062 1,006,623 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 100,789,140,289
  4 1397/08/22 1,018,692 1,014,198 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 101,547,634,463
  5 1397/08/21 1,010,499 1,006,057 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 100,732,501,268
  6 1397/08/20 1,001,724 997,343 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 99,860,014,594
  7 1397/08/19 1,008,536 1,004,098 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 100,536,359,447
  8 1397/08/18 1,002,180 997,795 6,777- 0 100,126 0 0 100,126 99,905,179,193
  9 1397/08/17 1,002,172 997,787 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 99,904,429,461
  10 1397/08/16 1,002,165 997,780 6,777- 0 100,126 0 0 100,126 99,903,684,037
  11 1397/08/15 1,002,157 997,772 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 99,902,942,921
  12 1397/08/14 1,002,521 998,128 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 99,938,572,214
  13 1397/08/13 996,361 992,016 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 99,326,614,067
  14 1397/08/12 1,008,315 1,003,903 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 100,516,841,480
  15 1397/08/11 1,013,921 1,009,465 6,777- 0 100,126 0 0 100,126 101,073,672,968
  16 1397/08/10 1,013,913 1,009,457 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 101,072,901,674
  17 1397/08/09 1,013,905 1,009,449 6,777- 0 100,126 0 0 100,126 101,072,091,091
  18 1397/08/08 1,023,228 1,018,699 6,777- 0 100,126 0 0 100,126 101,998,219,936
  19 1397/08/07 1,023,221 1,018,692 6,777- 0 100,126 0 0 100,126 101,997,536,027
  20 1397/08/06 1,006,926 1,002,503 6,777- 0 100,126 0 0 100,126 100,376,595,016