اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,126
تعداد واحدهای باقی مانده: 899,874
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 103,448,417,574
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,037,714
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,033,182
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,036,087
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/08/10
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/31 1,037,714 1,033,182 2,905 0 100,126 0 0 100,126 103,448,417,574
  2 1397/06/30 1,015,520 1,011,091 2,904 0 100,126 0 0 100,126 101,236,448,091
  3 1397/06/29 1,015,511 1,011,082 2,904 0 100,126 0 0 100,126 101,235,602,062
  4 1397/06/28 1,015,503 1,011,074 2,904 0 100,126 0 0 100,126 101,234,760,513
  5 1397/06/27 1,015,495 1,011,065 2,905 0 100,126 0 0 100,126 101,233,923,443
  6 1397/06/26 1,003,226 998,865 2,905 0 100,126 0 0 100,126 100,012,406,268
  7 1397/06/25 992,257 987,973 2,904 0 100,126 0 0 100,126 98,921,790,778
  8 1397/06/24 1,007,533 1,003,172 2,904 0 100,126 0 0 100,126 100,443,549,901
  9 1397/06/23 1,002,595 998,327 2,904 0 100,126 0 0 100,126 99,958,480,369
  10 1397/06/22 1,002,582 998,314 2,904 0 100,126 0 0 100,126 99,957,138,636
  11 1397/06/21 1,002,568 998,300 2,904 0 100,126 0 0 100,126 99,955,801,590
  12 1397/06/20 990,877 986,685 3,361 0 100,126 0 0 100,126 98,792,808,718
  13 1397/06/19 1,000,689 996,447 8,123 0 100,126 0 0 100,126 99,770,232,160
  14 1397/06/18 983,732 979,612 8,124 0 100,126 0 0 100,126 98,084,679,608
  15 1397/06/17 965,655 961,650 8,123 0 100,126 0 0 100,126 96,286,136,137
  16 1397/06/16 945,323 941,416 8,123 0 100,126 0 0 100,126 94,260,201,551
  17 1397/06/15 945,307 941,400 8,124 0 100,126 0 0 100,126 94,258,636,586
  18 1397/06/14 945,187 941,255 8,123 0 100,126 0 0 100,126 94,244,089,744
  19 1397/06/13 939,012 935,127 8,124 0 100,126 0 0 100,126 93,630,539,611
  20 1397/06/12 932,019 928,167 8,124 0 100,126 0 0 100,126 92,933,671,264