اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 209,112
تعداد واحدهای باقی مانده: 790,888
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 254,782,773,123
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,227,225
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,218,403
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,216,478
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : بهاره حیدری مقدم
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/08/10
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/04 1,227,225 1,218,403 1,925- 0 209,112 0 0 209,112 254,782,773,123
  2 1398/01/03 1,227,196 1,218,374 1,925- 0 209,112 0 0 209,112 254,776,715,988
  3 1398/01/02 1,227,167 1,218,346 1,926- 0 209,112 0 0 209,112 254,770,684,520
  4 1398/01/01 1,227,138 1,218,317 1,926- 0 209,112 0 0 209,112 254,764,678,679
  5 1397/12/29 1,227,110 1,218,288 1,925- 0 209,112 0 0 209,112 254,758,698,419
  6 1397/12/28 1,227,078 1,218,257 1,926- 0 209,112 0 0 209,112 254,752,126,713
  7 1397/12/27 1,185,918 1,177,418 2,886- 0 209,112 0 0 209,112 246,212,247,278
  8 1397/12/26 1,154,075 1,145,826 696- 0 209,112 0 0 209,112 239,606,020,114
  9 1397/12/25 1,095,951 1,088,036 465- 0 209,112 0 0 209,112 227,521,370,708
  10 1397/12/24 1,054,348 1,046,079 465- 0 209,112 0 0 209,112 218,747,722,793
  11 1397/12/23 1,054,391 1,046,122 465- 0 209,112 0 0 209,112 218,756,738,852
  12 1397/12/22 1,054,434 1,046,165 464- 0 209,112 0 0 209,112 218,765,759,224
  13 1397/12/21 1,052,824 1,044,570 465- 9,498 209,112 0 0 209,112 218,432,046,849
  14 1397/12/20 1,052,741 1,044,096 487- 9,486 199,614 0 0 199,614 208,416,107,683
  15 1397/12/19 1,054,098 1,045,011 512- 0 190,128 0 0 190,128 198,685,770,578
  16 1397/12/18 1,048,941 1,040,439 511- 0 190,128 0 0 190,128 197,816,627,145
  17 1397/12/17 1,051,511 1,043,248 512- 0 190,128 0 0 190,128 198,350,596,853
  18 1397/12/16 1,051,552 1,043,289 511- 0 190,128 0 0 190,128 198,358,498,231
  19 1397/12/15 1,051,594 1,043,331 512- 0 190,128 0 0 190,128 198,366,403,918
  20 1397/12/14 1,047,595 1,039,726 512- 0 190,128 0 0 190,128 197,680,993,019