اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,126
تعداد واحدهای باقی مانده: 899,874
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 90,044,114,956
قیمت صدور هر واحد (ریال): 902,622
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 899,308
قیمت آماری هر واحد (ریال): 896,306
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/08/10
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/25 902,622 899,308 3,002- 0 100,126 0 0 100,126 90,044,114,956
  2 1397/04/24 902,378 899,084 3,002- 0 100,126 0 0 100,126 90,021,686,233
  3 1397/04/23 904,945 901,650 3,002- 0 100,126 0 0 100,126 90,278,561,505
  4 1397/04/22 906,418 903,112 3,002- 0 100,126 0 0 100,126 90,424,980,981
  5 1397/04/21 906,392 903,085 3,001- 0 100,126 0 0 100,126 90,422,335,237
  6 1397/04/20 906,365 903,059 3,001- 0 100,126 0 0 100,126 90,419,694,961
  7 1397/04/19 913,222 909,853 3,001- 0 100,126 0 0 100,126 91,099,991,000
  8 1397/04/18 913,907 910,522 3,002- 0 100,126 0 0 100,126 91,166,887,679
  9 1397/04/17 913,881 910,495 3,002- 0 100,126 0 0 100,126 91,164,221,666
  10 1397/04/16 915,129 911,728 3,002- 0 100,126 0 0 100,126 91,287,670,584
  11 1397/04/15 928,647 925,140 3,002- 0 100,126 0 0 100,126 92,630,567,204
  12 1397/04/14 928,622 925,114 3,001- 0 100,126 0 0 100,126 92,628,005,926
  13 1397/04/13 928,596 925,089 3,002- 0 100,126 0 0 100,126 92,625,450,147
  14 1397/04/12 923,995 920,586 3,002- 0 100,126 0 0 100,126 92,174,547,609
  15 1397/04/11 918,623 915,229 3,001- 0 100,126 0 0 100,126 91,638,230,754
  16 1397/04/10 908,208 904,856 3,002- 0 100,126 0 0 100,126 90,599,567,411
  17 1397/04/09 910,603 907,266 3,002- 0 100,126 0 0 100,126 90,840,913,024
  18 1397/04/08 914,784 911,399 3,001- 0 100,126 0 0 100,126 91,254,774,545
  19 1397/04/07 914,759 911,374 3,002- 0 100,126 0 0 100,126 91,252,213,333
  20 1397/04/06 914,733 911,348 3,001- 0 100,126 0 0 100,126 91,249,657,582