اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,126
تعداد واحدهای باقی مانده: 899,874
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 91,580,896,833
قیمت صدور هر واحد (ریال): 917,774
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 914,657
قیمت آماری هر واحد (ریال): 910,349
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/08/10
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/01 917,774 914,657 4,308- 0 100,126 0 0 100,126 91,580,896,833
  2 1397/02/31 918,323 915,199 4,308- 0 100,126 0 0 100,126 91,635,173,608
  3 1397/02/30 920,157 917,026 4,308- 0 100,126 0 0 100,126 91,818,134,964
  4 1397/02/29 920,121 916,998 4,308- 0 100,126 0 0 100,126 91,815,365,881
  5 1397/02/28 919,734 916,614 4,308- 0 100,126 0 0 100,126 91,776,879,088
  6 1397/02/27 919,707 916,587 4,308- 0 100,126 0 0 100,126 91,774,216,857
  7 1397/02/26 919,681 916,561 4,308- 0 100,126 0 0 100,126 91,771,560,176
  8 1397/02/25 919,332 916,210 8,713- 0 100,126 0 0 100,126 91,736,418,743
  9 1397/02/24 919,336 916,220 8,713- 0 100,126 0 0 100,126 91,737,427,649
  10 1397/02/23 918,732 915,623 6,777- 0 100,126 0 0 100,126 91,677,647,600
  11 1397/02/22 918,441 915,331 6,777- 0 100,126 0 0 100,126 91,648,390,562
  12 1397/02/21 918,792 915,671 6,777- 0 100,126 0 0 100,126 91,682,461,090
  13 1397/02/20 918,766 915,645 6,777- 0 100,126 0 0 100,126 91,679,838,594
  14 1397/02/19 918,740 915,619 6,777- 0 100,126 0 0 100,126 91,677,221,633
  15 1397/02/18 920,562 917,433 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 91,858,905,223
  16 1397/02/17 920,804 917,670 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 91,882,657,712
  17 1397/02/16 921,554 918,415 5,517- 0 100,126 0 0 100,126 91,957,229,042
  18 1397/02/15 923,491 920,334 5,517- 0 100,126 0 0 100,126 92,149,342,108
  19 1397/02/14 924,428 921,267 5,517- 0 100,126 0 0 100,126 92,242,808,840
  20 1397/02/13 924,401 921,239 5,517- 0 100,126 0 0 100,126 92,240,009,405
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق