اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 153,192
تعداد واحدهای باقی مانده: 846,808
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 170,506,635,643
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,119,750
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,113,026
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,110,495
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/08/10
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/25 1,119,750 1,113,026 2,531- 0 153,192 0 0 153,192 170,506,635,643
  2 1397/10/24 1,109,896 1,103,227 2,531- 0 153,192 0 0 153,192 169,005,483,251
  3 1397/10/23 1,082,926 1,076,486 2,531- 0 153,192 0 0 153,192 164,909,086,725
  4 1397/10/22 1,088,473 1,082,475 2,531- 0 153,192 0 0 153,192 165,826,517,835
  5 1397/10/21 1,092,293 1,086,272 2,531- 0 153,192 0 0 153,192 166,408,118,099
  6 1397/10/20 1,092,298 1,086,276 2,531- 9,154 153,192 0 0 153,192 166,408,781,941
  7 1397/10/19 1,092,302 1,085,897 2,691- 0 144,038 0 0 144,038 156,410,488,976
  8 1397/10/18 1,094,740 1,088,324 2,692- 18,411 144,038 0 0 144,038 156,759,947,800
  9 1397/10/17 1,086,294 1,079,247 2,315- 0 125,627 0 0 125,627 135,582,574,022
  10 1397/10/16 1,089,351 1,082,505 2,315- 0 125,627 0 0 125,627 135,991,858,412
  11 1397/10/15 1,076,603 1,070,478 2,315- 0 125,627 0 0 125,627 134,480,967,330
  12 1397/10/14 1,086,806 1,081,293 4,627- 0 125,627 0 0 125,627 135,839,626,401
  13 1397/10/13 1,086,808 1,081,296 4,628- 0 125,627 0 0 125,627 135,839,919,968
  14 1397/10/12 1,086,811 1,081,298 4,627- 0 125,627 0 0 125,627 135,840,218,453
  15 1397/10/11 1,075,781 1,070,327 4,089- 0 125,627 0 0 125,627 134,462,015,970
  16 1397/10/10 1,053,105 1,047,920 4,089- 0 125,627 0 0 125,627 131,647,092,050
  17 1397/10/09 1,057,649 1,052,597 4,090- 0 125,627 0 0 125,627 132,234,550,771
  18 1397/10/08 1,039,799 1,034,882 4,090- 0 125,627 0 0 125,627 130,009,066,724
  19 1397/10/07 1,015,130 1,010,366 4,090- 0 125,627 0 0 125,627 126,929,203,412
  20 1397/10/06 1,015,123 1,010,359 4,090- 0 125,627 0 0 125,627 126,928,334,057