اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,126
تعداد واحدهای باقی مانده: 899,874
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 92,405,988,269
قیمت صدور هر واحد (ریال): 926,250
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 922,897
قیمت آماری هر واحد (ریال): 922,897
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/08/10
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/29 926,250 922,897 0 0 100,126 0 0 100,126 92,405,988,269
  2 1396/11/28 933,466 930,062 0 0 100,126 0 0 100,126 93,123,348,900
  3 1396/11/27 957,004 953,568 0 0 100,126 0 0 100,126 95,476,965,198
  4 1396/11/26 957,581 954,145 0 0 100,126 0 0 100,126 95,534,687,927
  5 1396/11/25 958,157 954,721 0 0 100,126 0 0 100,126 95,592,415,917
  6 1396/11/24 963,189 959,746 0 0 100,126 0 0 100,126 96,095,576,792
  7 1396/11/23 964,348 960,893 0 0 100,126 0 0 100,126 96,210,338,123
  8 1396/11/22 965,201 961,744 0 0 100,126 0 0 100,126 96,295,546,859
  9 1396/11/21 965,778 962,321 0 0 100,126 0 0 100,126 96,353,329,980
  10 1396/11/20 960,003 956,602 0 0 100,126 0 0 100,126 95,780,759,318
  11 1396/11/19 960,580 957,179 0 0 100,126 0 0 100,126 95,838,505,802
  12 1396/11/18 961,156 957,756 0 0 100,126 0 0 100,126 95,896,257,522
  13 1396/11/17 962,738 959,340 0 0 100,126 0 0 100,126 96,054,843,833
  14 1396/11/16 974,504 971,037 0 0 100,126 0 0 100,126 97,226,023,407
  15 1396/11/15 979,406 975,924 0 0 100,126 0 0 100,126 97,715,345,222
  16 1396/11/14 980,779 977,299 0 0 100,126 0 0 100,126 97,853,022,114
  17 1396/11/13 985,657 982,170 0 0 100,126 0 0 100,126 98,340,706,368
  18 1396/11/12 985,632 982,145 0 0 100,126 0 0 100,126 98,338,224,216
  19 1396/11/11 985,607 982,120 0 0 100,126 0 0 100,126 98,335,744,827
  20 1396/11/10 990,659 987,143 0 0 100,126 0 0 100,126 98,838,729,306
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق