اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/20
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 125,627
تعداد واحدهای باقی مانده: 874,373
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 123,324,294,234
قیمت صدور هر واحد (ریال): 986,244
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 981,670
قیمت آماری هر واحد (ریال): 975,387
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/08/10
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/20 986,244 981,670 6,283- 0 125,627 0 0 125,627 123,324,294,234
  2 1397/09/19 990,657 986,173 6,284- 0 125,627 0 0 125,627 123,889,908,432
  3 1397/09/18 1,002,061 997,651 6,172- 0 125,627 0 0 125,627 125,331,923,076
  4 1397/09/17 997,939 993,563 6,944- 0 125,627 0 0 125,627 124,818,398,680
  5 1397/09/16 981,054 976,784 6,945- 0 125,627 0 0 125,627 122,710,385,923
  6 1397/09/15 981,032 976,761 6,944- 0 125,627 0 0 125,627 122,707,562,753
  7 1397/09/14 981,009 976,739 6,944- 0 125,627 0 0 125,627 122,704,745,537
  8 1397/09/13 983,499 979,256 5,401- 0 125,627 0 0 125,627 123,021,037,972
  9 1397/09/12 988,939 984,616 5,401- 0 125,627 0 0 125,627 123,694,373,065
  10 1397/09/11 975,169 970,949 5,401- 0 125,627 0 0 125,627 121,977,439,909
  11 1397/09/10 965,908 961,755 5,401- 0 125,627 0 0 125,627 120,822,451,402
  12 1397/09/09 976,829 972,800 5,401- 0 125,627 0 0 125,627 122,209,970,100
  13 1397/09/08 976,798 972,769 5,401- 0 125,627 0 0 125,627 122,206,075,513
  14 1397/09/07 976,767 972,738 5,401- 25,501 125,627 0 0 125,627 122,202,187,042
  15 1397/09/06 980,334 975,285 6,777- 0 100,126 0 0 100,126 97,651,355,297
  16 1397/09/05 980,799 975,843 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 97,707,275,939
  17 1397/09/04 1,001,891 996,787 6,777- 0 100,126 0 0 100,126 99,804,281,890
  18 1397/09/03 1,001,829 996,725 6,777- 0 100,126 0 0 100,126 99,798,089,136
  19 1397/09/02 1,019,841 1,015,044 6,776- 0 100,126 0 0 100,126 101,632,334,376
  20 1397/09/01 1,019,777 1,014,981 6,777- 0 100,126 0 0 100,126 101,625,950,515